Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu (RFP)

22-10-2015

Pracownicy wydziału:

Marcin Brzeziński, kierownik - tel. 71 396 89 51, pok. 309
rfp~@~powiat~-~sredzki~.~pl
 
Ewa Rolińska-Sikora - tel. 71 396 89 17, pok. 308
Aleksandra Sikora - tel. 71 396 89 17, pok. 308
 
 
Zagania wydziału:
1.  Podejmowanie działań na rzecz rozwoju lokalnego poprzez:
 1. koordynację prac związanych z opracowywaniem i realizacją tzw. dokumentów strategicznych tj.: Strategii Rozwoju Powiatu, Programu Rozwoju Lokalnego (PRL), Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI), Wieloletniego Planu Finansowego (WPF),
 2. współpraca z ekspertami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania w/w dokumentów strategicznych oraz opracowywania analiz i badań na potrzeby organów Powiatu,
 3. monitoring wskaźników realizacji w/w dokumentów poprzez sporządzanie okresowych raportów i sprawozdań, przy aktywnym udziale merytorycznych wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu,
 4. współpraca z gminami powiatu i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a także innymi podmiotami w zakresie przygotowania, finansowania i realizacji projektów partnerskich, w tym projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym,
 5. współpraca z gminami powiatu w zakresie informowania o wszystkich programach dostępnych dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół, ośrodków pomocy społecznej itp.,
 6. stworzenie forum wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami bezpośrednio odpowiedzialnymi za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych w Powiecie i w poszczególnych gminach powiatu,
 7. opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego  w odniesieniu  zagadnień rozwoju  lokalnego,
2. Pozyskiwanie dla Powiatu wszelkiego rodzaju funduszy zewnętrznych, a w szczególności korzystanie ze środków unijnych, poprzez:
 1. poszukiwanie kontaktów oraz źródeł finansowania przedsięwzięć Powiatu i powiatowych osób prawnych,
 2. bieżące  monitorowanie  wszystkich   programów/funduszy/grantów   dostępnych   dla Powiatu, jego jednostek organizacyjnych  i powiatowych osób prawnych (projekty miękkie i twarde),
 3. współpracę z instytucjami zewnętrznymi i ekspertami wykonującymi usługi na rzecz samorządu w zakresie przygotowywania studiów wykonalności, ocen oddziaływania   na   środowisko   i   innych   dokumentów niezbędnych   do skutecznego aplikowania o środki Unii Europejskiej,
 4. koordynacja i nadzór nad przygotowaniem przez merytoryczne wydziały Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o fundusze zewnętrzne,
 5. przygotowywanie wniosków  aplikacyjnych  projektów, o dofinansowanie których będzie ubiegać się Powiat, oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie sporządzania wniosków pod potrzeby danej jednostki,
 6. koordynowanie działań związanych z wdrażaniem projektów przez merytoryczne wydziały Starostwa i ewentualnie jednostki organizacyjne Powiatu (w zależności od specyfiki projektu),
 7. rozliczanie i monitoring projektów, na które Powiat otrzymał zewnętrzne dofinansowanie, przy aktywnej współpracy z merytorycznymi wydziałami Starostwa i ewentualnie jednostkami organizacyjnymi Powiatu (w zależności od specyfiki projektu),
 8. opracowywanie etapowych i końcowych sprawozdań z realizacji przedsięwzięć
 9. prowadzenie spraw związanych z realizacją programu emisji obligacji powiatowych realizowanego w latach 2000-2010 oraz ewentualnych następnych programów emisyjnych.
3.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi i młodzieżowymi, a także małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz samorządem gospodarczym, poprzez:
 1. gromadzenie i rozpowszechnianie informacji istotnych dla działalności organizacji pozarządowych
 2. bieżące monitorowanie i informowanie (prasa, internet, poczta elektroniczna) o wszystkich programach dostępnych dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych,
 3. wstępne doradztwo w zakresie przygotowania  wniosków  aplikacyjnych, zarządzania projektem i rozliczania finansowego projektów,
 4. przekazywanie informacji o instytucjach i ekspertach zewnętrznych wykonujących
 5. usługi w zakresie opracowywania: wniosków aplikacyjnych, biznes planów, itp.
 6. organizacja konferencji/szkoleń/warsztatów informujących o dostępnych programach pomocowych,
 7. podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, g) współpracę z Młodzieżowa Radą Powiatu Średzkiego oraz wspieranie i doradztwo w zakresie działania tej Rady i podejmowanych przez nią inicjatyw,
 8. przygotowywanie rocznych i wieloletnich programów współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 9. koordynowanie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, nadzór nad ich wykonywaniem i rozliczaniem dotacji,
4. Public relations i promocja Powiatu, poprzez:
 1. obsługę prasową działań Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, Starosty i Starostwa Powiatowego oraz utrzymywanie kontaktów z mediami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi,
 2. dbanie o pozytywny wizerunek Powiatu i jego organów, w tym opracowywanie, redagowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych (informatory, foldery, ulotki, afisze, materiały multimedialne), a także artykułów polemicznych odnoszących się do ewentualnej publicznej krytyki działań Powiatu, jego organów lub jednostek organizacyjnych,
 3. merytoryczne prowadzenie i aktualizacja portalu internetowego Powiatu,
 4. integrowanie społeczności lokalnej wokół wspólnego rozwiązywania problemów oraz upowszechnianie aktywności obywatelskiej mieszkańców powiatu,
 5. współorganizowanie spotkań, uroczystości i imprez (sportowych, kulturalnych itp.) odbywających się pod patronatem powiatu i zapewnianie im odpowiedniej oprawy promocyjno-medialnej,
 6. promowanie potencjału gospodarczego i rolniczego powiatu oraz jego turystycznych i kulturalnych walorów, a także współpraca w tym zakresie z gminami powiatu,
 7. gromadzenie informacji i danych o podmiotach gospodarczych z terenu Powiatu,
 8. zbieranie informacji i prowadzenie bazy wolnych obiektów i terenów do zagospodarowania, występujących na terenie powiatu,
 9. promowanie wiedzy o powiecie,
 10. inicjowanie działań na rzecz rozwoju kontaktów z partnerskimi samorządami,
 11. reprezentowanie Powiatu w krajowych i zagranicznych imprezach targowych.
 • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
 • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
 • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
 • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
 • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin