Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Informacje wydziałowe

Informacje dotyczące zasad poruszania się pojazdów nienormatywnych po drogach powiatowych

1. Zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych (Starosta) wydaje zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego:
 a. na czas nieokreślony,
 b. na czas określony w zezwoleniu. Zezwolenie na czas określony wydaje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 
2. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas nieokreślony wydaje się na przejazdy po drogach publicznych nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego lub pojazdu specjalnego, których szerokość nie przekracza 3,5 m, natomiast masa całkowita, naciski osi, długość i wysokość są normatywne.
 
3. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony wydaje się na przejazdy po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego, którego długość jest większa od dopuszczalnej, określonej w przepisach określających warunki techniczne pojazdów, nie więcej niż o 2 m, a szerokość nie przekracza 3,20 m, natomiast masa całkowita, naciski osi i wysokość są normatywne.
 
4. Opłata za przejazdy po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego, ustalana jest przy udzielaniu zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, w drodze decyzji administracyjnej.
 
5. W trakcie postępowania szczegółowe informacje udzielane są przez pracownika merytorycznego prowadzącego sprawę w Starostwie, tel. 71/317-56-46 wew.238.
 
6. Zezwolenie na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych w wyznaczonym czasie po ustalonej trasie, innego niż pojazdy określone w pkt 2 i 3, wydaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad lub upoważniona przez niego państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna.
 
7. Zezwolenie na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach krajowych, w wyznaczonym czasie, pojazdu przekraczającego granicę państwa przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydaje naczelnik urzędu celnego.
 
8. Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu wymierzana jest kara pieniężna w drodze decyzji administracyjnej przez organ do tego upoważniony.
 
Zainteresowanych uzyskaniem zezwolenia prosimy o zapoznanie się z innymi szczegółami postępowania ogłoszonymi na stronie internetowej Starostwa w zakładce Wydziału Mienia i Infrastruktury Drogowej.
 
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz.U. Nr 267, poz.2660).
 
 WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
2. Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu (oryginał do wglądu).
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT
Zasady naliczania opłat:
 
1. Opłata za przejazdy po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego:
 
a. na podstawie zezwolenia wydanego na czas określony:
- za przekroczenie dopuszczalnej szerokości pojazdu – opłata dzienna 10 zł x liczba dni ważności zezwolenia;
- za każdy rozpoczęty 1 m ponad dopuszczalną długość pojazdu – opłata dzienna 5 zł x liczba dni ważności zezwolenia;
b. na podstawie zezwolenia wydanego na czas nieokreślony - 20 zł.
 
 MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU / PODANIA
 
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, ul.Wrocławska2, Sekretariat - Pokój nr 40
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA USŁUGI
 
Wydanie zezwolenia
 
CZAS REALIZACJI USŁUGI
 
1. Do 1 miesiąca.
2. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.
 
SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW
 
Osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin