Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Informacje bieżące

Ilustracja do informacji: Pomoc w dochodzeniu roszczeń finansowych

Pomoc w dochodzeniu roszczeń finansowych

Od października ubiegłego roku działa instytucja Rzecznika Finansowego powołana ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
Z pomocy świadczonej przez Rzecznika Finansowego mogą korzystać nie tylko konsumenci ale także podmioty gospodarcze prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą czyli:
- osoby fizyczne ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego z umowy ubezpieczenia,
- osoby fizyczne dochodzące roszczeń na podstawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
- członek funduszu emerytalnego,
- osoba fizyczna będąca klientem banku lub innego podmiotu finansowego.
Katalog skarg jest duży. Skarżyć można się m.in. na instytucje finansowe jak banki w tym banki spółdzielcze, SKOK, zakłady ubezpieczeń, instytucje płatnicze, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne i towarzystwa emerytalne, instytucje pożyczkowe a także Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 
Najistotniejszym zadaniem nowego urzędnika jest rozpatrywanie reklamacji (art. 3 - art.10), które można składać w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznie. Na zgłoszoną reklamację Rzecznik musi odpowiedzieć niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych, termin może zostać wydłużony do 60 dni. W przypadku nie dotrzymania w/w terminów reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. Klient może zwrócić się także do Rzecznika z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji czyli postępowania pozasądowego. Opłata od tej czynności wynosi 50 zł.
Inne uprawnienia Rzecznika to:
- występowanie do podmiotów rynku finansowego, których działalność wiąże się z rozpatrywana sprawą o udzielenie wyjaśnień lub informacji,
-wytaczanie powództwa na rzecz klientów w sprawach dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych jak również za zgoda powoda brać udział w toczącym się postępowaniu. 
(opr. Powiatowy Rzecznik Konsumentów)
Biuro Rzecznika Finansowego
al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
tel. 22 333 73 26 i 22 333 73 27 
fax  22 333 73 29
Więcej informacji - www.rf.gov.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin