Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Informacje bieżące

Reklamacja bez paragonu

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przypomina - żaden przepis prawa nie uzależnia skuteczności złożenia reklamacji od posiadania paragonu.
 
Zgodnie z ustawą o sprzedaży konsumenckiej w przypadku wykrycia niezgodności towaru z umową (wady) konsument jest obowiązany zawiadomić sprzedawcę o tym fakcie oraz przedstawić właściwe żądanie (np. naprawy).
Brak paragonu nie oznacza, iż nie można reklamować towaru. W takiej sytuacji powstaje jedynie trudność w udowodnieniu sprzedawcy, że dany towar został właśnie u niego zakupiony. Paragon ułatwia również określenie daty zakupu danego towaru, co może mieć wpływ na odpowiedzialność sprzedawcy.
Nie pozbawia to jednak konsumenta możliwości posłużenia się innymi środkami dowodowymi, np. potwierdzeniem przelewu, wyciągiem z karty kredytowej, czy też dowodem z zeznania świadków. Czasami będzie tak, że sprzedawca w ogóle nie będzie kwestionował faktu zakupienia danego towaru właśnie u niego, a wtedy nie będzie potrzeby wykazywania tego faktu.
 
Warto odnotować, iż w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK pod numerem 2685 została wpisana klauzula o brzmieniu: do reklamowanego lub zwracanego produktu konieczne jest dołączenie paragonu. Oznacza to dla konsumenta, iż w sporze ze sprzedawcą zawsze będzie mógł się powołać na istnienie takiej klauzuli niedozwolonej, co powinno już być argumentem wystarczającym. W praktyce jednak może być różnie i czasami może się nie obejść bez drogi sądowej.
 
Klauzula niedozwolona to postanowienie, zapis umowy (regulaminu, wzorca umowy, ogólnych warunków umów itd.) zawieranej z konsumentem, które:
a) jest nieuzgodnione indywidualnie (brak rzeczywistego wpływu, przedsiębiorca musi udowodnić, że konsument miał taki wpływ, w szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta),
b) kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco narusza interesy konsumenta,
c) nie dotyczy jednak głównych świadczeń stron, np. ceny (pod warunkiem, że sformułowane są jednoznacznie)
 
Stosowanie postanowień, wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone prowadzonego przez prezesa UOKiK stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Powoduje to, że prezes może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, dopuścił się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów
 
Niestety często zdarza się jednak, że sprzedawca choć nie kwestionuje, że zakup został dokonany u niego, odmawia przyjęcia reklamacji tylko ze względu na brak paragonu. Należy pamiętać, że w świetle w/w ustawy jest to bezpodstawne.
Kolejny problem może się pojawić w przypadku odstąpienia od umowy - sprzedawcy odmawiają bowiem zwrotu pieniędzy, powołując się na brak paragonu. W przypadku odstąpienia od umowy (czy to w wyniku reklamacji, zakupu przez Internet lub na pokazie), powstaje obowiązek zwrotu świadczeń - kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony towar, zaś sprzedawca pieniądze.
 
Należy przypomnieć, że Paragon jest dokumentem księgowym, potwierdzeniem fiskalnym transakcji handlowej, jak również dowodem zawarcia umowy sprzedaży, nie jest natomiast świadczeniem ze strony sprzedawcy. Wobec powyższego nieprzyjęcie reklamacji bez paragonu lub wstrzymywanie się ze zwrotem pieniędzy do czasu przedstawienia paragonu, nie ma uzasadnienia prawnego, a sprzedawca ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć reklamację zgodnie z żądaniem konsumenta. Obowiązki księgowo-podatkowe sprzedawcy nie wpływają bowiem na cywilnoprawne uprawnienia kupującego.
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Środzie Śląskiej
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin