Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

07-12-2018

Projekty w realizacji

 
PROJEKTY EDUKACYJNE
„Dobra Edukacja – Lepsza Przyszłość”
Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Projekt skierowany jest do 45 uczniów SOSW. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu realizowane są zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze i terapeutyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania głównie w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i ich rodziców. W ramach projektu wyposażono SOSW w nową tablicę multimedialną oraz w pomoce dydaktyczne. Wartość projektu to 132.787,50 zł, a okres realizacji 09.2017 – 05.2019.
 
„Zawodowy Dolny Śląsk”
Projekt w partnerstwie z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, Politechniką Wrocławską . Projekt skierowany do szkół zawodowych Dolnego Śląska, realizowanego w ramach działania 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Projekt partnerski realizowany przez 16 samorządów powiatowych. W naszym powiecie w projekcie udział bierze 112 uczniów PZSP nr 1 i PZSP nr 2 kształcących się w zawodach deficytowych dla Województwa Dolnośląskiego tj. technik informatyk, technik elektryk, technik logistyk i technik spedytor. Uczniowie w ramach projektu uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Wrocławskiej, rozwijają swoje zainteresowania zawodowe w kołach zainteresowań oraz odbywają płatne staże u pracodawców na terenie powiatu. Nauczyciele zawodu natomiast uczestniczą w warsztatach metodycznych w DODN i na Politechnice Wrocławskiej. W ramach projektu zakupiono projektor multimedialny, notebook, drukarkę laserową, słuchawki i dysk zewnętrzny, a zakupione zostanie jeszcze następujące doposażenie pracowni kształcenia zawodowego: zestaw elektromaszynowy, prądnica, komplet narzędzi monterskich, komplet narzędzi i przyrządów pomiarowych, silniki prądu stałego. Projekt realizowany jest w okresie od 02.01.2017r. do 30.11.2018r., a kwota dofinansowania przypadająca dla Powiatu Średzkiego wynosi 171.800,00 zł, wkład własny powiatu 8.590,00 zł.
 
„Czas na zawodowców”
Projekt partnerski, w którym udział bierze 10 samorządów powiatowych, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Skierowany on jest do 90 uczniów i 3 nauczycieli kształcących się w zawodach technik informatyk i technik żywienia i usług gastronomicznych z PZSP nr 2. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Przyrodniczym, realizować będą mini projekty badawcze, część uczniów weźmie udział w obozie naukowym, a 37 najlepszych będą mieli okazję odbyć płatny miesięczny staż w przedsiębiorstwach na terenie powiatu. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2019, a jego wartość przypadająca dla Powiatu Średzkiego wynosi 192.845,00 zł.
 
„Zintegrowani”
Projekt partnerski 8 powiatów, 3 miast i Samorządu Województwa Dolnośląskiego skierowany do wychowanków, absolwentów oraz członków ich rodzin specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W ramach projektu 30 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Środzie Śląskiej i 6 absolwentów tej placówki będzie mogło wziąć udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie zasad współżycia społecznego, alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego oraz zarządzania własnym budżetem domowym i oszczędzania. Realizowane będzie również szerokorozumiane doradztwo zawodowe, trening kompetencji w zakresie autoprezentacji oraz kursy zawodowe. Inną formą wsparcia w tym projekcie są zajęcia o charakterze terapeutycznym w tym: zooterapia, arteterapia, floroterapia z elementami fotografiki, terapia przez muzykę, taniec. SOSW zostanie doposażony w sprzęt i pomoce dydaktyczne do realizacji w/w zajęć na łączą kwotę 113.750 zł. Projekt realizowany będzie od grudnia 2018 roku przez 24 miesiące. Całkowita wartość dla powiatu średzkiego wynosi 363.998,00 zł.

 
  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin